Allmänna hyresvillkor

Fordon upp till 3500 kilo
Visa alla

1. Uppgifter Hyrestagare

Ett skriftligt hyreskontrakt ska upprättas mellan parterna, dessa är hyrestagaren samt uthyraren. Avtalet ska upprättas i två likalydande exemplar, ett till varje part. I det fall inget särskilt överenskommit i hyresavtalet gäller våra hyresvillkor enligt nedan. Svensk Filmsekvens innehar av Transportstyrelsen utfärdad Yrkestrafiktillstånd GODS, BUSS, TAXI och YRKESMÄSSIG UTHYRNING.

2. Fordonets användning

Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige av hyrestagaren eller annan person med uthyrarens skriftliga godkännande och på hyrestagarens ansvar. Hyrestagaren svarar för att den som kör fordonet har behörighet att framföra det. Önskar hyrestagaren använda fordonet utanför Sverige får detta ske endast efter uthyrarens skriftliga godkännande. Om hyrestagaren brukar fordonet i annat land än som framgår av hyreskontraktet, har han omedelbart förlorat rätten att disponera fordonet samt en straffavgift på 25.000 SEK. Detta innebär att Polis/Tull eller annan som handlar i uthyrarens intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet. Hyrestagaren är ansvarig för samtliga kostnader som kan uppstå av med anledning av denna typ av kontraktsbrott. Hyrestagaren får inte hyra ut fordonet till annan. Transport med fordonet av personer eller gods mot ersättning är inte tillåten. Fordonet får ej användas till att draga, skjuta eller flytta annat fordon. Rökning respektive husdjur är förbjudna i fordonet, överträdelse debiteras med 30.000 SEK vardera.

3. Hyra och dröjsmål med betalning

Ordinarie dygnshyra för fordonet är XXXX SEK + moms utan chaufför mot avhämtning, men särskild överenskommelse enligt kontraktet kan förekomma. Uthyraren äger rätt att begära depositionsbelopp och/eller förskott på hyran. I hyran ingår inte kostnader för drivmedel eller andra förbrukningsvaror som erfordras (såsom spolarvätskor, toa-kem m.m.). Om hyrestagaren inte betalar hyran eller eventuell ankomstförseningsavgift/ straffavgift på förfallodagen utgår dröjsmålsränta, efter en räntesats som motsvarar Riksbankens vid varje tidpunkt gällande diskonto plus 8 procent samt i förekommande fall påminnelseavgift på 1.000 SEK.

4. Försenad eller utebliven leverans

Uthyraren skall tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. (Vi såväl leverans av uthyraren eller av hyrestagaren anvisad hämtningsplats). Kan uthyraren inte uppfylla detta är hyrestagaren berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet, eller om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för hyrestagaren, häva avtalet. Uthyraren går fri från ersättningsansvar om uthyraren kan visa att dröjsmålet alternativt uteblivet fordon beror på omständigheter utanför uthyrarens kontroll tex ej återlämnat fordon, allvarlig skada av fordonet som uthyraren skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder uthyraren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Ersättning utgår inte. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet. Om hyrestagaren ej dyker upp vid utlämning av fordonet så ersätts ej anmälningsavgift eller hyra.

5. Fordonets skötsel

Hyrestagaren ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Om fordonet utnyttjas för längre körsträcka än 300 mil, skall hyrestagaren se till att föreskrivna serviceinspektioner utförs på auktoriserad märkesverkstad (OBS! Helsmörjning alla smörjpunkter var 300:e mil enligt smörjschema och dokumenteras) och att anteckning görs i serviceboken vid alla tillfällen som har med fordonet att göra. Vid utebliven serviceinspektion så har uthyraren rätt att debitera tid för att utföra denna serviceinspektion. Uthyraren har rätt att besiktiga fordonet under hyrestiden, om han har skälig anledning att anta att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som följer av ett normalt brukande. Oljan skall kollas vid varje ny dag för användande av fordonet, samt vid varje avslutad körning skall tryckluftstankar dräneras. Vid användning av bagageluckor skall dessa stängas på så sätt att de handhålles ända fram till att luckan är stängd för att inte skada upphängningen av bagageluckorna.

6. Åtgärder vid fel, skada eller stöld

Hyrestagaren ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Om fordonet utnyttjas för längre körsträcka än 300 mil, skall hyrestagaren se till att föreskrivna serviceinspektioner utförs på auktoriserad märkesverkstad (OBS! Helsmörjning alla smörjpunkter var 300:e mil enligt smörjschema och dokumenteras) och att anteckning görs i serviceboken vid alla tillfällen som har med fordonet att göra. Vid utebliven serviceinspektion så har uthyraren rätt att debitera tid för att utföra denna serviceinspektion. Uthyraren har rätt att besiktiga fordonet under hyrestiden, om han har skälig anledning att anta att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som följer av ett normalt brukande. Oljan skall kollas vid varje ny dag för användande av fordonet, samt vid varje avslutad körning skall tryckluftstankar dräneras. Vid användning av bagageluckor skall dessa stängas på så sätt att de handhålles ända fram till att luckan är stängd för att inte skada upphängningen av bagageluckorna.

7. Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada

Hyrestagaren skall direkt underrätta uthyraren om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder som skall vidtagas. Vid försäkringsfall skall hyrestagaren så snart som möjligt göra skadeanmälan till uthyraren. Det åligger hyrestagaren att vid stöld av fordonet samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person/fordon, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar hyrestagaren gentemot uthyraren för därigenom uppkommen skada samt för uthyrarens förluster vid efterkommande hyra gällande ordinarie standardpriser. Vid skador som ej rapporteras direkt vid skadetillfället så blir hyrestagaren ersättningsskyldig utöver dispositionskostnaden. Tid för att reparera skadan, uthyrarens arbetstid samt förlorad uthyrning tas hänsyn till vid debitering av extra kostnad för skada.

8. Hyrestagarens ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser

Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för ekonomiska påföljder p.g.a. överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba uthyraren i egenskap av fordonets ägare. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som hyrestagaren varken känt till eller borde känt till. Om hyrestagaren inte i rätt tid betalar ev. böter eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka hyrestagaren svarar, utan som uthyraren i egenskap av fordonets ägare tvingas betala, har uthyraren rätt att förutom bötes- eller avgiftsbeloppet, debitera hyrestagaren en expeditionskostnad av 1.500 SEK för varje överträdelse.

9. Trängselskatt etc.

Hyrestagaren kommer att debiteras de avgifter som påförts fordonet enligt bestämmelserna om trängselskatt och vägavgifter som tex broavgift. Hyrestagaren kan på egen hand betala in avgifterna före återlämnandet. Ej betald trängselskatt / broavgift eller liknande debiteras med +1.500 SEK vid varje överträdelse

10. Hyrestagarens ansvar och ersättningsskyldighet vid skada eller förlust av fordonet

Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för att fordonet inte skadas eller förkommer under hyrestiden. Hyrestagaren går fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister i det hyrda fordonet. Hyrestagaren skall betala ersättning till uthyraren för skador som uppstått under hyrestiden enligt följande:

 • Trafiksjälvrisk (9.000 SEK)
 • Vagnskada (12.000 SEK)
 • Stöld (11.500 SEK)
 • Stöld med nyckel (80.000 SEK)
 • Glasskada (3.500 SEK)
Observera att vid flertalet skador så kan en ökad kostnad medföras då försäkringen oftast endast täcker en skada. Om föraren är under 24 år och vållande till trafikskada utgår en “ungdomssjälvrisk” (om 5.500 SEK), per skada utöver vad som ovan sagts. Vid nyttjande av fordonets rättsskyddsförsäkring debiteras hyrestagaren självrisk enligt försäkringsbolagets villkor. Vid skada tillfaller hela depositionsbeloppet uthyraren, oavsett skadans storlek. Om skadans storlek är så pass omfattande att framtida hyrestagare drabbas så blir hyrestagaren som anses skyldig till skadan ersättningsskyldig enligt framtida ordinarie standard hyra. Om skadan ej rapporterats till uthyraren så äger uthyraren rätt att debitera hyrestagaren för reparationskostnad, erlagd tid; både av uthyraren och företaget som åtar sig att reparera fordonet, även eventuell förlust i framtida uthyrning tas hänsyn till vid efterdebitering av skada. Uppsåtligt allvarlig skadegörelse av fordonet “ej olycka” blir hyrestagaren retroaktivt debiterad fullt skadebelopp m.m.

11. Begränsning av skada

Det åligger såväl hyrestagaren som uthyraren att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar hyrestagaren detta får hyrestagaren själv bära en motsvarande del av förlusten.

12. Återlämnande

Vid hyrestidens utgång skall hyrestagaren återlämna fordonet på avtalad plats enligt kontraktet. Hyrestagaren har rätt att återlämna fordonet före utgången av den överenskomna hyrestiden, det medges inget avdrag från hyresbeloppet. Fordonet skall återlämnas i oskadat skick samt vara rengjord invändigt och tvättat utvändigt. I förekommnde fall där vatten-, avlopps- & toalettank återfinns skall dessa vara tömda ( WC-tank och avloppstank rengjord och genomspolad ). Hyrestagaren kan köpa till tjänster som hänvisas som tillval. Om sådan tjänst inte kontrakterats före tillträdet debiteras avgifter enligt följande: Ej tömd och eller rengjord toa debiteras med 3.000 SEK. Ej tömd avloppstank debiteras med 3.000 SEK. Om fordonet återlämnas ostädad tillkommer en avgift om 6.500 SEK. Om fordonet återlämnas otvättad tillkommer en avgift om 3.000 SEK. Vid rök eller djur sanering tillkommer en avgift på 30.000 SEK (vardera). Samtliga priser är ex. moms. Tid för återlämning är generellt klockan 10:00 aktuell återlämningsdag, om inte annat har angetts i hyresavtalet. 1500 SEK debiteras för varje påbörjad timme i förseningsavgift. Pris är ex moms. Uthyraren och hyrestagaren skall om möjligt gemensamt besiktiga fordonet för bedömning av dess skick. Dock så ges uthyraren 24h för att reklamera eventuella fel som uppkommit under föregående uthyrning. Fordonet skall alltid avlämnas med fulltankad bränsletank. Ej tankat fordon debiteras med gällande bränslepris plus 5 SEK/liter + 1.500 SEK. Om hyrestagaren inte återlämnar fordonet enligt avtalet är hyrestagaren alltid skyldig att ersätta uthyraren för de kostnader som uppstått för att återställa fordonet till en sådan plats och skick att det åter kan tas i bruk av uthyraren. Hyrestagaren är därtill skyldig att betala ytterligare hyra gällande ordinarie standardpris för den tid förseningen gäller. Om annan hyrestagare drabbats av förseningen tillkommer en förseningsavgift med ytterligare 100% av hyresbeloppet som beror på förseningen. Uthyraren äger inte göra gällande några befogenheter i anledning av förseningen. Uthyraren äger inte göra gällande några befogenheter i anledning av dröjsmål med återlämnandet om underlåtenheten att återlämna fordonet, eller att begära att hyrestiden förlängs. (Eventuell förlängning skall skriftligt avtalas minst när en fjärdedel av hyrestiden är kvar) Det är förbjudet vid straffansvar att bruka fordonet efter hyrestidens utgång om inte förlängning är skriftligt avtalad.

13. Bokning

Bokning är bindande så snart hyresgästen har betalat anmälningsavgiften och/eller hela hyran. Anmälningsavgiften “Depositionen”, 15 000 SEK, erlägges vid bokning av fordonet. Återbetalning sker till fullo om fordonet återlämnas i oskadat skick. Vid bokning skall en anmälningsavgift på 15.000 SEK erläggas till Svensk Filmsekvens inom 5 dagar från bokningstillfället. Anmälningsavgiften övergår i deposition när full hyra erlagts. För bokning som sker 60 dagar eller mer före ankomst skall full betalning enligt hyresavtalets pris vara Svensk Filmsekvens tillhanda senast 30 dagar före hyresperiodens början. Vid speciella omständigheter så kan uthyraren begära att full betalning av deposition samt avtalets pris erlägges omgående. Se hyresavtalet. För bokning som sker 15 till och med 29 dagar före ankomst skall full betalning (deposition samt hyra) enligt avtalets pris vara Svensk Filmsekvens tillhanda inom 5 dagar från bokningstillfället. Enligt förfallodatum på fakturan. För bokning som sker 14 dagar eller senare före ankomst skall full betalning (deposition samt hyra) vara Svensk Filmsekvens tillhanda inom 2 dagar från bokningstillfället enligt förfallodatum på fakturan. Vid försenad inbetalning enligt ovan så förfaller såväl avtalet samt den erlagda totala summan. Annat kan också vara överenskommet mellan hyrestagare och uthyrare, vilket då gäller i första hand.

14. Avbokning

Hyresgästen kan avboka, men då skriftligen till Svensk Filmsekvens. Svensk Filmsekvens accepterar endast av/ombokningar av hyresgästen personligen eller företags referensperson. För att avbokningen skall vara godkänd så skall en bekräftelse skriftligt utfärdas av uthyraren. För avbokning 30 dagar eller mer innan första uthyrningsdag så behåller Svensk Filmsekvens 5.000kr av anmälningsavgiften samt 50% av erlagt hyra. Har bokning skett och ej anmälningsavgift betalats gäller bokningen men förseningsavgift uttages om 10% av bokningsavgiften i efterhand vid utebliven anmälningsavgift samt överenskommen hyra. Utbetalning sker till hyrestagare, under förutsättning att fordonet kan hyras ut under avtalad period. Således måste återbetalningen avvaktas om husbilen lyckas bli uthyrd till någon annan. Anmälningsavgiften på 5.000 SEK återbetalas ej. För avbokning 30 dagar eller mindre innan första uthyrningsdag behåller Svensk Filmsekvens 100% av anmälningsavgiften samt 100% av erlagt pris.

15. Uthyrarens hävningsrätt m.m.

Uthyraren har rätt att häva avtalet om:

 1. Hyrestagaren inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren och inte betalar inom skälig tid. Vid betalning vid 30 dagar eller mindre före uthyrningsdagen så förfaller fullt erlagt belopp (deposition & avgift) om betalningen är mer än 5 dagar försenad. Vid betalning vid 14 dagar eller mindre före uthyrningsdagen så förfaller fullt erlagt belopp (deposition & avgift) om betalningen är mer än 2 dagar försenad.
 2. Fordonet utsätts för onormal körning eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning föreligger.
 3. Hyrestagaren i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, som är av väsentlig betydelse för uthyraren.
 4. Hyrestagaren misstänks att sabotera fordonet / och eller bryta mot lagen.
16. Tvist

Tvist med anledning av skada eller kostnader som grundar sig på detta avtal eller tillägg ska hänskjutas till allmän domstol

17. Personuppgiftslagen (PUL)

Uthyraren behandlar hyrestagarens personuppgifter/företagsuppgifter i ett datoriserat register för att kunna fullgöra sina förpliktelser och tillvarataga sina rättigheter enligt detta hyresavtal. De personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, körkortsinnehav, adress, telefonnummer och e-postadress. Vidare registreras uppgifter om hyrbil, körsträcka, priser och villkor m.m. Personuppgifterna används uteslutande i uthyrningsverksamheten och uppgifterna lämnas inte ut till annan. Uppgifterna inhämtas från hyrestagaren eller hyrestagarens företag. I fall då hyrestagarens betalningsförpliktelse inte fullgörs kan ytterligare personuppgifter komma att inhämtas från offentligt tillgängliga register och lagras under ärendets handläggning. Uppgifterna lämnas i sådant fall ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av avtalsförpliktelse. De behandlingar av personuppgifter som förekommer är lagring och bearbetning av uppgifter för avtalets fullgörande. Uppgifterna sparas i 36 månader efter det att avtalsförhållandet avslutats. Hyrestagaren har rätt att en gång per år utan kostnad, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats.

Ladda ned villkor

Fordon över 3500 kilo
Visa alla

1. Uppgifter Hyrestagare

Ett skriftligt hyreskontrakt ska upprättas mellan parterna, dessa är hyrestagaren samt uthyraren. Avtalet ska upprättas i två likalydande exemplar, ett till varje part. I det fall inget särskilt överenskommit i hyresavtalet gäller våra hyresvillkor enligt nedan. Svensk Filmsekvens innehar av Transportstyrelsen utfärdad Yrkestrafiktillstånd GODS, BUSS, TAXI och YRKESMÄSSIG UTHYRNING

2. Fordonets användning

Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige av hyrestagaren eller annan person med uthyrarens skriftliga godkännande och på hyrestagarens ansvar. Hyrestagaren svarar för att den som kör fordonet har behörighet att framföra det. Önskar hyrestagaren använda fordonet utanför Sverige får detta ske endast efter uthyrarens skriftliga godkännande. Om hyrestagaren brukar fordonet i annat land än som framgår av hyreskontraktet, har han omedelbart förlorat rätten att disponera fordonet samt en straffavgift på 35.000 SEK. Detta innebär att Polis/Tull eller annan som handlar i uthyrarens intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet. Hyrestagaren är ansvarig för samtliga kostnader som kan uppstå av med anledning av denna typ av kontraktsbrott. Hyrestagaren får inte hyra ut fordonet till annan. Transport med fordonet av personer eller gods mot ersättning är inte tillåten. Fordonet får ej användas till att draga, skjuta eller flytta annat fordon. Rökning respektive husdjur är förbjudna i fordonet, överträdelse debiteras med 50.000 SEK vardera.

3. Hyra och dröjsmål med betalning

Ordinarie dygnshyra för fordonet är XXXX SEK + moms utan chaufför mot avhämtning, men särskild överenskommelse enligt kontraktet kan förekomma. Uthyraren äger rätt att begära depositionsbelopp och/eller förskott på hyran. I hyran ingår inte kostnader för drivmedel eller andra förbrukningsvaror som erfordras (såsom spolarvätskor, toa-kem m.m.). Om hyrestagaren inte betalar hyran eller eventuell ankomstförseningsavgift/ straffavgift på förfallodagen utgår dröjsmålsränta, efter en räntesats som motsvarar Riksbankens vid varje tidpunkt gällande diskonto plus 8 procent samt i förekommande fall påminnelseavgift på 1.000 SEK.

4. Försenad eller utebliven leverans

Uthyraren skall tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. (Vi såväl leverans av uthyraren eller av hyrestagaren anvisad hämtningsplats). Kan uthyraren inte uppfylla detta är hyrestagaren berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet, eller om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för hyrestagaren, häva avtalet. Uthyraren går fri från ersättningsansvar om uthyraren kan visa att dröjsmålet alternativt uteblivet fordon beror på omständigheter utanför uthyrarens kontroll tex ej återlämnat fordon, allvarlig skada av fordonet som uthyraren skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder uthyraren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Ersättning utgår inte. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet. Om hyrestagaren ej dyker upp vid utlämning av fordonet så ersätts ej anmälningsavgift eller hyra.

5. Fordonets skötsel

Hyrestagaren ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Om fordonet utnyttjas för längre körsträcka än 300 mil, skall hyrestagaren se till att föreskrivna serviceinspektioner utförs på auktoriserad märkesverkstad (OBS! Helsmörjning alla smörjpunkter var 300:e mil enligt smörjschema och dokumenteras) och att anteckning görs i serviceboken vid alla tillfällen som har med fordonet att göra. Vid utebliven serviceinspektion så har uthyraren rätt att debitera tid för att utföra denna serviceinspektion. Uthyraren har rätt att besiktiga fordonet under hyrestiden, om han har skälig anledning att anta att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som följer av ett normalt brukande. Oljan skall kollas vid varje ny dag för användande av fordonet, samt vid varje avslutad körning skall tryckluftstankar dräneras. Vid användning av bagageluckor skall dessa stängas på så sätt att de handhålles ända fram till att luckan är stängd för att inte skada upphängningen av bagageluckorna.

6. Åtgärder vid fel, skada eller stöld

Hyrestagaren skall direkt underrätta uthyraren om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder som skall vidtagas. Vid försäkringsfall skall hyrestagaren så snart som möjligt göra skadeanmälan till uthyraren. Det åligger hyrestagaren att vid stöld av fordonet samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person/fordon, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar hyrestagaren gentemot uthyraren för därigenom uppkommen skada samt för uthyrarens förluster vid efterkommande hyra gällande ordinarie standardpriser. Vid skador som ej rapporteras direkt vid skadetillfället så blir hyrestagaren ersättningsskyldig utöver dispositionskostnaden. Tid för att reparera skadan, uthyrarens arbetstid samt förlorad uthyrning tas hänsyn till vid debitering av extra kostnad för skada.

7. Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada

Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick vid överlämning till hyrestagaren. Uppkommer under hyrestiden fel eller driftstopp på fordonet så kan hyrestagaren bli berättigad till nedsättning av hyran om inte annat avtalats i hyreskontraktet (exempelvis vid långtidshyra med starkt reducerad dagshyra). Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet. Uppkommer driftstopp beroende på trafik- eller vagnskada, vilket omöjliggör fortsatt färd eller om fordonet stjäls, hävs avtalet efter det att hyrestagaren kontaktat uthyraren och vid stöld även gjort polisanmälan. Ersättning utgår inte. Hyrestagaren blir ersättningsskyldig om skadan är av omfattande art så att det skadar framtida uthyrning.

8. Hyrestagarens ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser

Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för ekonomiska påföljder p.g.a. överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba uthyraren i egenskap av fordonets ägare. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som hyrestagaren varken känt till eller borde känt till. Om hyrestagaren inte i rätt tid betalar ev. böter eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka hyrestagaren svarar, utan som uthyraren i egenskap av fordonets ägare tvingas betala, har uthyraren rätt att förutom bötes- eller avgiftsbeloppet, debitera hyrestagaren en expeditionskostnad av 1.500 SEK för varje överträdelse.

9. Trängselskatt etc.

Hyrestagaren kommer att debiteras de avgifter som påförts fordonet enligt bestämmelserna om trängselskatt och vägavgifter som tex broavgift. Hyrestagaren kan på egen hand betala in avgifterna före återlämnandet. Ej betald trängselskatt / broavgift eller liknande debiteras med +1.500 SEK vid varje överträdelse.

10. Hyrestagarens ansvar och ersättningsskyldighet vid skada eller förlust av fordonet

Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för att fordonet inte skadas eller förkommer under hyrestiden. Hyrestagaren går fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister i det hyrda fordonet. Hyrestagaren skall betala ersättning till uthyraren för skador som uppstått under hyrestiden enligt följande:

 • Trafiksjälvrisk (12.000 SEK)
 • Vagnskada (15.000 SEK)
 • Stöld (40.000 SEK)
 • Stöld med nyckel (150.000 SEK)
 • Glasskada (22.000 SEK)
Observera att vid flertalet skador så kan en ökad kostnad medföras då försäkringen oftast endast täcker en skada. Om föraren är under 24 år och vållande till trafikskada utgår en “ungdomssjälvrisk” (om 6.000 SEK), per skada utöver vad som ovan sagts. Vid nyttjande av fordonets rättsskyddsförsäkring debiteras hyrestagaren självrisk enligt försäkringsbolagets villkor. Vid skada tillfaller hela depositionsbeloppet uthyraren, oavsett skadans storlek. Om skadans storlek är så pass omfattande att framtida hyrestagare drabbas så blir hyrestagaren som anses skyldig till skadan ersättningsskyldig enligt framtida ordinarie standard hyra. Om skadan ej rapporterats till uthyraren så äger uthyraren rätt att debitera hyrestagaren för reparationskostnad, erlagd tid; både av uthyraren och företaget som åtar sig att reparera fordonet, även eventuell förlust i framtida uthyrning tas hänsyn till vid efterdebitering av skada. Uppsåtligt allvarlig skadegörelse av fordonet “ej olycka” blir hyrestagaren retroaktivt debiterad fullt skadebelopp m.m.

11. Begränsning av skada

Det åligger såväl hyrestagaren som uthyraren att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar hyrestagaren detta får hyrestagaren själv bära en motsvarande del av förlusten.

12. Återlämnande

Vid hyrestidens utgång skall hyrestagaren återlämna fordonet på avtalad plats enligt kontraktet. Hyrestagaren har rätt att återlämna fordonet före utgången av den överenskomna hyrestiden, det medges inget avdrag från hyresbeloppet. Fordonet skall återlämnas i oskadat skick samt vara rengjord invändigt och tvättat utvändigt. I förekommnde fall där vatten-, avlopps- & toalettank återfinns skall dessa vara tömda ( WC-tank och avloppstank rengjord och genomspolad ). Hyrestagaren kan köpa till tjänster som hänvisas som tillval. Om sådan tjänst inte kontrakterats före tillträdet debiteras avgifter enligt följande: Ej tömd och eller rengjord toa debiteras med 3.000 SEK. Ej tömd avloppstank debiteras med 3.000 SEK. Om fordonet återlämnas ostädad tillkommer en avgift om 6.500 SEK. Om fordonet återlämnas otvättad tillkommer en avgift om 3.000 SEK. Vid rök eller djur sanering tillkommer en avgift på 50.000 SEK (vardera). Samtliga priser är ex. moms. Tid för återlämning är generellt klockan 10:00 aktuell återlämningsdag, om inte annat har angetts i hyresavtalet. 1500 SEK debiteras för varje påbörjad timme i förseningsavgift. Pris är ex moms. Uthyraren och hyrestagaren skall om möjligt gemensamt besiktiga fordonet för bedömning av dess skick. Dock så ges uthyraren 24h för att reklamera eventuella fel som uppkommit under föregående uthyrning. Fordonet skall alltid avlämnas med fulltankad bränsletank. Ej tankat fordon debiteras med gällande dieselpris plus 5 SEK/liter + 1.500 SEK. Om hyrestagaren inte återlämnar fordonet enligt avtalet är hyrestagaren alltid skyldig att ersätta uthyraren för de kostnader som uppstått för att återställa fordonet till en sådan plats och skick att det åter kan tas i bruk av uthyraren. Hyrestagaren är därtill skyldig att betala ytterligare hyra gällande ordinarie standardpris för den tid förseningen gäller. Om annan hyrestagare drabbats av förseningen tillkommer en förseningsavgift med ytterligare 100% av hyresbeloppet som beror på förseningen. Uthyraren äger inte göra gällande några befogenheter i anledning av förseningen. Uthyraren äger inte göra gällande några befogenheter i anledning av dröjsmål med återlämnandet om underlåtenheten att återlämna fordonet, eller att begära att hyrestiden förlängs. (Eventuell förlängning skall skriftligt avtalas minst när en fjärdedel av hyrestiden är kvar) Det är förbjudet vid straffansvar att bruka fordonet efter hyrestidens utgång om inte förlängning är skriftligt avtalad.

13. Bokning

Bokning är bindande så snart hyresgästen har betalat anmälningsavgiften och/eller hela hyran. Anmälningsavgiften “Depositionen”, 15 000 SEK, erlägges vid bokning av fordonet. Återbetalning sker till fullo om fordonet återlämnas i oskadat skick. Vid bokning skall en anmälningsavgift på 15.000 SEK erläggas till Svensk Filmsekvens inom 5 dagar från bokningstillfället. Anmälningsavgiften övergår i deposition när full hyra erlagts. För bokning som sker 60 dagar eller mer före ankomst skall full betalning enligt hyresavtalets pris vara Svensk Filmsekvens tillhanda senast 30 dagar före hyresperiodens början. Vid speciella omständigheter så kan uthyraren begära att full betalning av deposition samt avtalets pris erlägges omgående. Se hyresavtalet. För bokning som sker 15 till och med 29 dagar före ankomst skall full betalning (deposition samt hyra) enligt avtalets pris vara Svensk Filmsekvens tillhanda inom 5 dagar från bokningstillfället. Enligt förfallodatum på fakturan. För bokning som sker 14 dagar eller senare före ankomst skall full betalning (deposition samt hyra) vara Svensk Filmsekvens tillhanda inom 2 dagar från bokningstillfället enligt förfallodatum på fakturan. Vid försenad inbetalning enligt ovan så förfaller såväl avtalet samt den erlagda totala summan. Annat kan också vara överenskommet mellan hyrestagare och uthyrare, vilket då gäller i första hand.

14. Avbokning

Hyresgästen kan avboka skriftligen till Svensk Filmsekvens. Svensk Filmsekvens accepterar endast av/ombokningar av hyresgästen personligen eller företags referensperson. För att avbokningen skall vara godkänd så skall en bekräftelse skriftligt utfärdas av uthyraren. För avbokning 30 dagar eller mer innan första uthyrningsdag så behåller Svensk Filmsekvens 5.000kr av anmälningsavgiften samt 50% av erlagt hyra. Har bokning skett och ej anmälningsavgift betalats gäller bokningen men förseningsavgift uttages om 10% av bokningsavgiften i efterhand vid utebliven anmälningsavgift samt överenskommen hyra. Utbetalning sker till hyrestagare, under förutsättning att fordonet kan hyras ut under avtalad period. Således måste återbetalningen avvaktas om husbilen lyckas bli uthyrd till någon annan. Anmälningsavgiften på 5.000 SEK återbetalas ej. För avbokning 30 dagar eller mindre innan första uthyrningsdag behåller Svensk Filmsekvens 100% av anmälningsavgiften samt 100% av erlagt pris.

15. Uthyrarens hävningsrätt m.m.

Uthyraren har rätt att häva avtalet om:

 1. Hyrestagaren inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren och inte betalar inom skälig tid. Vid betalning vid 30 dagar eller mindre före uthyrningsdagen så förfaller fullt erlagt belopp (deposition & avgift) om betalningen är mer än 5 dagar försenad. Vid betalning vid 14 dagar eller mindre före uthyrningsdagen så förfaller fullt erlagt belopp (deposition & avgift) om betalningen är mer än 2 dagar försenad.
 2. Fordonet utsätts för onormal körning eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning föreligger.
 3. Hyrestagaren i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, som är av väsentlig betydelse för uthyraren.
 4. Hyrestagaren misstänks att sabotera fordonet / och eller bryta mot lagen.
16. Tvist

Tvist med anledning av skada eller kostnader som grundar sig på detta avtal eller tillägg ska hänskjutas till allmän domstol.

17. Personuppgiftslagen (PUL)

Uthyraren behandlar hyrestagarens personuppgifter/företagsuppgifter i ett datoriserat register för att kunna fullgöra sina förpliktelser och tillvarataga sina rättigheter enligt detta hyresavtal. De personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, körkortsinnehav, adress, telefonnummer och e-postadress. Vidare registreras uppgifter om hyrbil, körsträcka, priser och villkor m.m. Personuppgifterna används uteslutande i uthyrningsverksamheten och uppgifterna lämnas inte ut till annan. Uppgifterna inhämtas från hyrestagaren eller hyrestagarens företag. I fall då hyrestagarens betalningsförpliktelse inte fullgörs kan ytterligare personuppgifter komma att inhämtas från offentligt tillgängliga register och lagras under ärendets handläggning. Uppgifterna lämnas i sådant fall ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av avtalsförpliktelse. De behandlingar av personuppgifter som förekommer är lagring och bearbetning av uppgifter för avtalets fullgörande. Uppgifterna sparas i 36 månader efter det att avtalsförhållandet avslutats. Hyrestagaren har rätt att en gång per år utan kostnad, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats.

Ladda ned villkor

Kontakt